venuspub

درباره ما

مرجعی است آنلاین برای شناسایی و معرفی همه نخبگان هنری، کسانی که با تلاش و پشتکار و ذوق هنری خود، بی‌وقفه برای آبادانی کشور عزیزمان ایران خدمت می‌کنند.

آرمان ما در این راه پایه گذاری و پرورش پایگاه جامعی برای مراجعه هنرمندان عزیز و بلند مرتبه ایرانی است تا از یکسو مرجعی باشد برای پایش و آمایش ماحصل خلق و ابداع آثار ایرانی و از دیگر سو راهنمایی برای صیانت از حقوق راستین ایشان .

در Iran Art Room   به مثابه خانه ای برای هنر جاوید ایرانی ، ما بر آن شده ایم تا اصالت آثار را با برقراری پیوندی بی واسطه و صمیمانه میان پدید آورنده راستین اثر و دوستداران و مشتاقان آن فراتر از رابطه سنتی فروشنده- خریدار برقرار سازیم و در عین حال حقوق حقه هر دو طرف را پاس بداریم .

به همین روی رسالت خود می دانیم تا با حذف واسطه و آنچه که امروز تحت عنوان دلالی هنر به تضییع حقوق هنرمند و افزون کردن سودجویی خویش از طریق بهره برداری از ارزش حقیقی دسترنج هنرمند کمربسته، فضایی صادقانه پدید آوریم تا هم هنرمند و هم جوینده هنر از این مهرورزی بهره مند گردند .

روشن است بهره گیری از فنون و علوم بروز و کار آمد بویژه درحوزه IT  بجهت افزایش ضریب نفوذ معرفی هنر ایرانی، گسترش آوازه هنرمندان نامی ایران و شناساندن آن به مشتاقان فراوانش در سطح جهانی، امری بس خطیر است و اجتناب ناپذیر . در Iran Art Room  ما خود را به این ابزار نوین مجهز نموده ایم تا تدبیر ایرانی را به مدد علوم جدید مایه ای سازیم برای طرحی نو در انداختن .

نو آوری که در Iran Art Room  بکار گرفته شده در کنار مزایای معنوی که ذکر آن برشمرده شد، نگاهی استراتژی محور و بلند مدت نیز به مقوله مهم اقتصاد هنر دارد . آنچه که تا امروز غفلت از آن سبب گشته هنر ایرانی از جایگاه حقیقی خود نزد توده مردم فاصله داشته باشد و رشد و نفوذ آن در میان سیل علاقمندان و شیفتگانش به کندی پیش رود . ما با فکری نو قصد داریم تا نه تنها معیشت هنرمند را به عزت مندی و آسایش خیال مزین کنیم بلکه با توسعه بازار آن به طریقی شفاف و پاکیزه اسباب تقویت و نهادینه شدن هنر را در جامعه به حد مقدور فراهم سازیم .

تحلیلی جامع از داده های بدست آمده از قبیل روندهای فروش، جامعه هدف و مشتریان، سلایق روز ، سوابق کاری ارائه شده، نمایشگاه ها، سمینار ها، وبینارها، ورکشاپ ها، آموزش مجازی و همه آنچه به جهتی در این مسیر یاریگر هنر هنرمندان با صفای ایرانی است تا در سطح کشور، منطقه و حتی قاره های دور دست به بازار سازی با رعایت حقوق هنرمند و با اندیشه بلند مدت بپردازد .